Previous Romanian Pentecostal Conventions

2023 ATLANTA

2022 ARIZONA

2019 HOUSTON

2018 PASADENA

2017 ARIZONA

2016 cHICAGO

2015 DETROIT

2014 PORTLAND

2013 ARIZONA

2012 SEATTLE

2011 CHICAGO

2010 ATLANTA

2009 SACRAMENTO

2008 DETROIT

2007 ATLANTA

2006 ARIZONA